Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


31.05.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
5031
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння       Горобець Микола Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69095, Запорізька обл., м. Запорiжжя, Залiзнична,2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01056273
5. Міжміський код та телефон, факс
0617202004. 7203811 0617875298
6. Адреса електронної пошти
mail@zerz.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://zerz.pat.ua/emitents/reports/special   31.05.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.03.2019 припинено повноваження Член правлiння Горобець Микола Павлович д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №6/2019 вiд 11.03.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»:
- припинено повноваження члена правлiння Горобця Миколи Павловича з 20.03.2019 р. згiдно п.2 ст.36 КЗпП (закiнчення строку трудового договору). Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 21.02.2019 року.
11.03.2019 припинено повноваження Виконуючий обов’язки голови правлiння Горобець Микола Павлович д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №6/2019 вiд 11.03.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»:
- припинено повноваження виконуючого обов’язки голови правлiння Горобця Миколи Павловича з 20.03.2019 р. згiдно п.2 ст.36 КЗпП (закiнчення строку трудового договору). Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 21.02.2019 року.
11.03.2019 припинено повноваження Виконуючий обов’язки члена правлiння Ничипоренко Олег Вiкторович д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №6/2019 вiд 11.03.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»:
- припинено повноваження виконуючого обов’язки члена правлiння Ничипоренка Олега Вiкторовича з 20.03.2019 р. у зв’язку iз закiнченням строку трудового договору члена правлiння Горобця М.П. (Ничипоренка О.В. був призначений в.о.члена правлiння на час виконання членом правлiння Горобцем М.П. обов’язкiв голови правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ»). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 21.02.2019 року.
11.03.2019 обрано Член правлiння Горобець Микола Павлович д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №6/2019 вiд 11.03.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»:
- обрано членом правлiння Горобця Миколу Павловича з 21.03.2019 р. на умовах контракту строком по 30.04.2019 року. Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора департаменту стратегiї та органiзацiї взаємовiдносин з машинобудiвним пiдприємством ПрАТ «Донецьксталь» металургiйний завод», начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПрАТ «ЗЕРЗ», Голова правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ», Член правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ».
11.03.2019 обрано Тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння Горобець Микола Павлович д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №6/2019 вiд 11.03.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»:
- обрано тимчасово виконуючим обов’язки голови правлiння Горобця Миколу Павловича з 21.03.2019 р. до 30.04.2019 року. Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора департаменту стратегiї та органiзацiї взаємовiдносин з машинобудiвним пiдприємством ПрАТ «Донецьксталь» металургiйний завод», начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПрАТ «ЗЕРЗ», Голова правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ», Член правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ».
11.03.2019 обрано Тимчасово виконуючий обов’язки члена правлiння Ничипоренко Олег Вiкторович д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №6/2019 вiд 11.03.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»:
- обрано тимчасово виконуючим обов’язки члена правлiння Ничипоренка Олега Вiкторовича з 21.03.2019 року на час виконання членом правлiння (Горобцем М.П.) обов’язкiв голови правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу сертифiкацiї та iнтелектуальної власностi, заступник директора з якостi ДП "Дарницький вагоноремонтний завод", головний фахiвець Департаменту вагонного господарства ПАТ "Укрзалiзниця", Член правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ», радник ПрАТ «ЗЕРЗ».
11.03.2019 припинено повноваження Член правлiння Фiлiппов Юрiй Олександрович д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №6/2019 вiд 11.03.2019 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»:
- припинено повноваження члена правлiння Фiлiппова Юрiя Олександровича згiдно п.2 ст.36 КЗпП (закiнчення строку трудового договору) 12.03.2019 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 13.02.2019 року.
11.03.2019 обрано Член правлiння Фiлiппов Юрiй Олександрович д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №6/2019 вiд 11.03.2019 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»:
- обрано членом правлiння Фiлiппова Юрiя Олександровича з 13.03.2019 року на умовах контракту строком по 30.04.2019 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з економiки та фiнансiв Донецький казенний завод хiмiчних виробiв; головний фахiвець з фiнансово-економiчної безпеки, директор з фiнансiв ТОВ «Мако-Iнвест»; директор з економiчних та соцiальних питань ПрАТ «ЗЕРЗ»; член правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ».