ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 04.02.2015

Особлива інформація на 04.02.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Полiтикiн Геннадiй Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

04.02.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
2. Організаційно-правова форма ["234" - відсутнє у довіднику]
3. Місцезнаходження 69095, Запорiжжя, Залiзнична,2
4. Код за ЄДРПОУ 01056273
5. Міжміський код та телефон, факс 0617202004, 0617875298
6. Електронна поштова адреса mail@zerz.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

04.02.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

25 (2029), Вiдомостi ДКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

06.02.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

zerz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.02.2015

(дата)