ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 12.02.2020

Особлива інформація на 12.02.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.02.2020Припинено повноваженняЧлен наглядової ради - представник акцiонераНазарук Олег Васильовичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння АТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-45/12 Ком.т. вiд 11.02.2020 року про замiну члена наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 12.02.2020 р. №624: - припинено повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Назарука Олега Васильовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 11.02.2020 року (протокол №Ц-45/12 Ком.т.). Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 05.12.2019 р.
12.02.2020ПризначеноЧлен наглядової ради - представник акцiонераАсаулюк Катерина Валерiївнад/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння АТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-45/12 Ком.т. вiд 11.02.2020 року про замiну члена наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 12.02.2020 р. №624: - призначено членом наглядової ради – представником акцiонера Асаулюк Катерину Валерiївну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 11.02.2020 року (протокол №Ц-45/12 Ком.т.) строком до 05.12.2020 року. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер з органiзацiї та нормування працi 1 категорiї служби органiзацiї працi, заробiтної плати i структур управлiння регiональної фiлiї «Пiвденно-Захiдна залiзниця», провiдний iнженер вiддiлу професiйного добору персоналу Департаменту управлiння персоналом та соцiальної полiтики, начальник вiддiлу пошуку та адаптацiї персоналу Департаменту розвитку персоналу та кадрової полiтики.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.