ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Особлива інформація на 16.07.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПризначеноЗаступник голови правлiння з комерцiйних питаньОсуховський Сергiй СеменовичАЕ, 978153, 12.12.1997, Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Призначено на посаду заступника голови правлiння Осуховського Сергiя Семеновича з 15.07.2013 року. Паспорт АЕ № 978153 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi 12.12.1997 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi комерцiйного директора Державного пiдприємства "Днiпропетровський електровозобудiвний завод".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )