ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Особлива інформація на 16.07.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бондаренко Вiталiй Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

16.07.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приваине акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження 69095, м. Запорiжжя, Залiзнична,2
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01056273
1.5. Міжміський код та телефон, факс 0617202004, 0617875298
1.6. Електронна поштова адреса mail@zerz.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

16.07.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

131(1635), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

17.07.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

zerz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

16.07.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )