ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 23.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.06.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2014 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 114617 145800
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 98816 ) ( 125296 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
15801 20504
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 884 1598
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 12710 ) ( 13663 )
Витрати на збут 2150 ( 1373 ) ( 1399 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4729 ) ( 3111 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 3929
 збиток 2195 ( 2127 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 1540 121
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 666 ) ( 526 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 3524
 збиток 2295 ( 1253 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -1058
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 2466
 збиток 2355 ( 1253 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 4040 -1436
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 4040 -1436
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 4040 -1436
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2787 1030

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 71091 74312
Витрати на оплату праці 2505 36713 37483
Відрахування на соціальні заходи 2510 14382 14608
Амортизація 2515 3837 3763
Інші операційні витрати 2520 11833 13182
Разом 2550 137856 143348

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -4.25-6 8.36-6
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -4.25-6 8.36-6
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.07934974 0.00110509

Примітки: За 1 пiврiччя 2014 р. одержано доходу - 117041 тис.грн.

У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 114617 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 884 тис.грн.
у тому числi
- доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв – 327 тис.грн.
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 334 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 223 тис.грн.

- iншi доходи - 1540 тис.грн.

За 1 пiврiччя 2014 р. одержано витрат – 118294тис.грн. :
У тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 98816 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 12710 тис.грн.
- витрати на збут – 1373 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 4729 тис.грн.

у тому числi :
- собiвартiсть реалiзацiї необоротних активiв – 264 тис.грн.
- матерiальна допомога непрацюючим – 70 тис грн.
- штрафи, пенi – 181 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 1718 тис.грн
- iншi витрати – 2496 тис.грн.
- фiнансовi витрати – 666 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 47460 тис.грн. В наслiдок виправлення помилок вiн збiльшився на 3203 тис. грн та склав 50663 тис.грн
В наслiдок проведенного аудиту були вiдкоригованi залишки на початок року по незавершеним капiтальним iнвестицiям (збiльшенi на 1728 тис.грн) та незавершеному виробництву (зменшенi на 1728 тис.грн).

Фiнансовий результат до оподаткування: збиток 1253 тис.грн

Cписання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 1361 тис.грн.
Сплата дивiдендiв за 2013 р. – 23394 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на 30.06.14 - 27377 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Полiтикiн Г.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.