ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 23.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.06.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 31
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 2290    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 69095 м. Запорiжжя вул. Залiзнична,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2014

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15233 15180
первісна вартість 1001 16444 16460
накопичена амортизація 1002 1211 1280
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7534 8027
Основні засоби: 1010 106198 113169
первісна вартість 1011 576856 587531
знос 1012 470658 474362
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 128965 136376
II. Оборотні активи
Запаси 1100 58879 77340
Виробничі запаси 1101 37588 35560
Незавершене виробництво 1102 20644 38880
Готова продукція 1103 620 2876
Товари 1104 27 24
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 160115 89891
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
494 236
з бюджетом 1135 1 8957
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 8939
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 260 393
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 84 2782
Готівка 1166 3 2
Рахунки в банках 1167 81 2780
Витрати майбутніх періодів 1170 41 38
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 182 35
Усього за розділом II 1195 220056 179672
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 349021 316048

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 64060 67106
Додатковий капітал 1410 24143 24143
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3364 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 50663 27377
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 215934 195694
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1018 1990
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 1019 1177
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 1019 1177
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 2037 3167
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 17669
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 97263 91424
за розрахунками з бюджетом 1620 24051 2580
за у тому числі з податку на прибуток 1621 6104 0
за розрахунками зі страхування 1625 2873 1799
за розрахунками з оплати праці 1630 6641 3569
за одержаними авансами 1635 38 33
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 184 113
Усього за розділом IІІ 1695 131050 117187
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 349021 316048

Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 30 червня 2014 р. зменшилась з початку року на 61393 тис.грн. та складає 99477 тис.грн. в т.ч.

1.За товари ,роботи ,послуги - 89891 тис.грн
2.Розрахунки з бюджетом – 8957 тис.грн.
3.За виданими авансами – 236 тис.грн.
4.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 393 тис.грн.

По термiнам заборгованостi :
- до 30 днiв – 42476 тис.грн.
- з 30 до 60 днiв – 8606 тис.грн.
- з 61 до 90 днiв – 4753 тис.грн.
- з 90 днiв до 1 року –43632 тис.грн.
- бiльше року - 10 тис.грн.

Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi - 89885 тис.грн.
в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:
1.Пiвденна – 38387 тис.грн.,
2.Приднiпровська – 4557 тис.грн.
3.Одеська –12520 тис.грн .
4.Пiвденно-захiдна – 34421 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 99518 грн.
Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року зменшилась на
8298 тис.грн. та складає– 80785 тис.грн., в т.ч. - 22697 тис.грн. прострочена кредиторська заборгованiсть .

Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та полу фабрикатiв є :
1. НВП «Локомотив» –(запчастини) – 10501 тис.грн., в т.ч. прострочена - 480 тис.грн.
2.Укрпромвпровадження –(iзоляцiя, дроти, пiдшипники та iнш.) - 12629 тис.грн , в т.ч. прострочена – 1164 тис.грн.
3.Альбiон ТК- –(запчастинии) - 4895тис.грн.,в т.ч. прострочена – 3833 тис.грн.
4.Iст Лоуд Груп -(запчастини) – 4784 тис.грн., в т.ч. прострочена – 2437 тис.грн.
5.Компанiя Зенiт (бзк) – 8456 тис.грн, в т.ч. прострочена – 4500 тис.грн.
6.Квiк 2006 – (запчастини)- 2171 тис.грн.,в т.ч. прострочена – 1350 тис.грн.
7.ПАТ Елан- (матерiали) - 2396 тис.грн. , в т.ч. прострочена – 462 тис.грн.
8.ТД ЄПК Запорiжжя-( матерiали) -3663 тис.грн. в т.ч. прострочена -1029 тис.грн.
9. Запорiзький механоремонтний комплекс – 5144 тис.грн. в т.ч. прострочена -0 тис.грн.
10. ТОВ АМБ «ТЕХНОЛОДЖИС» - 2565 тис.грн. в т.ч. прострочена -0 тис.грн

Заборгованiсть з бюджетом в сумi 2580 тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.07.2014 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування показана нарахована у червнi 2014 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.07.14р.

На протязi 1 пiврiччя 2014 р. кредиторська заборгованiсть зменшилась на 31532 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Полiтикiн Г.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.