ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 17.02.2014

Звіт за 4 квартал 2013 року

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності


Фактичний обсяг випуску товарної продукцiї в дiючих оптових цiнах за
2013 рiк складає 433506 тис. грн.
Для залiзниць України вiдремонтовано 81 локомотив на суму 365580 тис.грн., лiнiйної продукцiї на суму 67770 тис.грн., для стороннiх пiдприємств надано послуг на суму 156 тис.грн.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2013 рiк склав 97282.4 тис.грн.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2013 рiк склала 2377 особи.
Середньомiсячна заробiтна плата дорiвнює 3398.3 грн.

Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства.

За 2013 р. одержано доходу - 445928 тис.грн.

У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 434997 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 10285 тис.грн.
у тому числi
- реалiзацiя оборотних активiв – 4854 тис.гр
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 874 тис.грн.
- доходи вiд оренди – 3 тис.грн.
- доходи вiд списання кредиторської заборгованостi – 5 тис. грн
- iншi операцiйнi доходи – 4549 тис.грн., в тому числi:
- оприбуткування запасiв при iнвентаризацiї – 4322 тис. грн..
- вiдсотки банка за поточним рахунком – 216тис. грн.
- iншi 11 тис.грн.
- iншi доходи - 646 тис.грн.

За 2013 р. витрати склали – 386250 тис.грн. :
У тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 339682 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 31817 тис.грн.
- витрати на збут – 3099 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 10898 тис.грн.

у тому числi :
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 3956 тис.грн
- матерiальна допомога непрацюючим – 242 тис грн.
- штрафи, пенi – 5 тис.грн.
- втрати вiд псування цiнностей – 111 тис. грн..
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 3366 тис.грн..
- iншi витрати – 3218 тис.грн.
- фiнансовi витрати – 753 тис.грн.
- iншi витрати – 1 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 16522 тис.грн.
Коригування у зв’язку з виправленням помилки – 2528 тис.грн.

Фiнансовий результат до оподаткування – 59678 тис.грн

Податок на прибуток – 12891 тис.грн.
Чистий прибуток – 46787 тис.грн.
Cписання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 2872 тис.грн.

Розподiл чистого прибутку :
- нарахування фонду розвитку виробництва – 18584 тис.грн.
- нарахування та сплата дивiдендiв за 2012 р. -326 тис.грн
- нарахування резервного фонду - 2339 тис.грн.

- сальдо нерозподiленого прибутку на 31.12.13 - 47460 тис.грн.