ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 17.02.2014

Звіт за 4 квартал 2013 року

Основні відомості про емітента

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А01 №029404
Дата державної реєстрації 28.04.2001
Місцезнаходження м. Запорiжжя, 69095, вул. Залiзнична, буд. 2
Статутний капітал (грн.) 73703767
Чисельність працівників (чол.) 2392
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Органи управління емітента 1.Загальнi збори акцiонерiв, функцiї яких виконує Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України, як Єдиний акцiонер,що володiє 100 % акцiй товатиства. 2.Наглядова Рада. 3.Правлiння товариства. 4.Ревiзiйна комiсiя
Посадові особи емітента 1. Голова правлiння - Директор заводу Бондаренко Вiталiй Петрович. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 2. 1-й заступник голови правлiння- головний iнженер-Федюченко Сергiй Вiкторович Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 3.Заступник голови правлiння з виробництва -Горєлов Вiталiй Васильович. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 4. Заступник голови правлiння з комерцiйних питань- Осуховський Сергiй Семенович. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5.Заступник голови правлiння по економiчним питанням- Бовкуненко Лариса Iванiвна Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 6.Заступник голови правлiння по кадрам та побуту- Фомiнов Iгор Миколайович. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 7 Член правлiння - головний бухгалтер- Сергiєнко Ольга Олександрiвна. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 8. Голова наглядової ради- Сєроштан Сергiй Олександрович.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 9. Член наглядової ради - Зотова Євгенiя Анатолiївна.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 10.Член наглядової ради - Пiсарєв Роман Анатолiйович. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 11.Член наглядової ради - Кручинiна Ольга Миколаївна.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 12. Член наглядової ради - Заступник головного бухгалтера Ворушило Свiтлана Олександрiвна.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 13. Голова ревiзiйної комiсiї - Островська Ганна Миколаївна.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова та члени наглядової ради, голова ревiзiйної комiсiї є представниками акцiонера Держави в особi Мiнiстерства iнфраструктури України..
Засновники емітента Засновником Товариства є Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України.що є правонаступником Мiнiстерства транспорту та звязку України. Код ЄДРПОУ 00017584.
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 884 вiд 07.11.2013 року було прийнято рiшення що до участi нашого товариства у створеннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзький локомотив" за рахунок власних грошових коштiв. Згiдно з цим наказом частка участi у статутному капiталi 400 грн., що становить 40% статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiзький локомотив" Код ЄДРПОУ 39039627. Мiсцезнаходження : м. Запорiжжя вул. Залiзнична буд.2 Вид дiяльностi: виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу.

Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
33.17 Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням
46.77 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом