ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 17.02.2014

Звіт за 4 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 4 квартал 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на: амортизацію необоротних активів 3505 0 Х 0 Х
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 Х 0 Х 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації : фінансових інвестицій 3200 0 Х 0 Х
необоротних активів 3205 0 Х 0 Х
Надходження від о триманих: відсотків 3215 0 Х 0 Х
дивідендів 3220 0 Х 0 Х
Надходження від деривативів 3225 0 Х 0 Х
Інші надходження 3250 0 Х 0 Х
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 Х 0 Х 0
необоротних активів 3260 Х 0 Х 0
Виплати за деривативами 3270 Х 0 Х 0
Інші платежі 3290 Х 0 Х 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 Х 0 Х
Отримання позик 3305 0 Х 0 Х
Інші надходження 3340 0 Х 0 Х
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 Х 0 Х 0
Погашення позик 3350 Х 0 Х 0
Сплату дивідендів 3355 Х 0 Х 0
Інші платежі 3390 Х 0 Х 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 Х 0 Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Керівник Бондаренко В.П.
Головний бухгалтер Сергiєнко О.О.

Звiтнiсть по Мiжнародним стандартам не складається, а тому Ф3 не заповнюються.