ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 17.02.2014

Звіт за 4 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 31
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 69095 м. Запорiжжя вул. Залiзнична,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 4 квартал 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 (0) (0)
Праці 3105 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (0) (0)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (0) (0)
Інші витрачання 3190 (0) (0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації : фінансових інвестицій 3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від о триманих: відсотків 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 (0) (0)
необоротних активів 3260 (0) (0)
Виплати за деривативами 3270 (0) (0)
Інші платежі 3290 (0) (0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 (0) (0)
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 (0) (0)
Інші платежі 3390 (0) (0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Керівник Бондаренко В.П.
Головний бухгалтер Сергiєнко О.О.

Звiтнiсть по Мiжнародним стандартам не складається, а тому Ф3 не заповнюються.