ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 17.02.2014

Звіт за 4 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 31
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 2392    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 69095 м. Запорiжжя вул. Залiзнична,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про фінансові результати (Звіт просукупний дохід)
за 4 квартал 2013 р.

І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) 2000 434997 398085
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг) 2050 (339682) (352264)
Валовий: прибуток 2090 95315 45821
збиток 2095 (0) (0)
Іншіопераційні доходи 2120 10285 3711
Адміністративні витрати 2130 (31817) (31268)
Витрати на збут 2150 (3099) (3384)
Інші операційні витрати 2180 (10898) (8452)
Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток 2190 59786 6428
збиток 2195 (0) (0)
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 646 9
Фінансові витрати 2250 (753) (1089)
Втрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)
Інші витрати 2270 (1) (2)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 59678 5346
збиток 2295 (0) (0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 12891 4260
Прибуток (збиток) від припиненої діяльностіпісля оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 46787 1086
збиток 2355 (0) (0)

II.СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 14733 3012
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованихта спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 14733 3012
Податок на прибуток, пов’язаний з іншимсукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 14733 3012
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 61520 1926

III.ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 198190 220785
Витрати на оплату праці 2505 97282 98896
Відрахування на соціальні заходи 2510 37953 38699
Амортизація 2515 7947 8506
Інші операційні витрати 2520 28686 22605
Разом 2550 370058 389491

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простихакцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.15869948 0.00368366
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну простуакцію 2615 0.15869948 0.00368366
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00110509 0.0012557

Суттєвi змiни не вiдбувались.