ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 17.02.2014

Звіт за 4 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 31
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 69095 м. Запорiжжя вул. Залiзнична,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
за 4 квартал 2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 1728 15233
первісна вартість 1001 2818 16444
накопичена амортизація 1002 1090 1211
Незавершені капітальні інвестиції 1005 5792 5806
Основні засоби 1010 98901 106198
первісна вартість 1011 438026 576856
знос 1012 339125 470658
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 517 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 106938 127237
II. Оборотні активи Запаси 1100 64769 60607
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 69034 160115
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 1680 494
з бюджетом 1135 300 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 130 260
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7 84
Витрати майбутніх періодів 1170 68 41
Інші оборотні активи 1190 26 202
Усього за розділом II 1195 136014 221804
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 242952 349041
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал Зареєстрований капітал 1400 73704 73704
Капітал у дооцінках 1405 49327 64060
Додатковий капітал 1410 5559 24143
Резервний капітал 1415 1025 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 19050 47460
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 148665 212731
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 1018
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 591 1019
Цільове фінансування 1525 0 0
Усього за розділом II 1595 591 2037
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 15848 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 69427 97263
розрахунками з бюджетом 1620 3506 27274
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 6104
розрахунками зі страхування 1625 1596 2873
розрахунками з оплати праці 1630 3124 6641
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 172 184
Усього за розділом IІІ 1695 93696 134273
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 242952 349041

Керівник Бондаренко В. П.
Головний бухгалтер Сергiєнко О.О.

Суттєвi змiни не вiдбувались.